Green2Get-Share2017-08-11T08:45:34+07:00

บพข. โชว์ผลงานด้านสิ่งแวดล้อมจากการวิจัยสู่สายตานานาชาติ ในงาน 16th APRSCP

25 กันยายน 2023|

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยที่ช่วยขับเคลื่อนการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากแผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน และแผนงานพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ ในการประชุมวิชาการ 16th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumtion and Production (16th APRSCP) เมื่อวันที่ 21 – 23 พ.ย. 2565 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ภายในงานครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิชาการ [...]

‘Green2Get’ เชื่อมคน…สร้างแพลตฟอร์มจัดการขยะ

25 กันยายน 2023|

“Green2Get เป็นแพลตฟอร์มเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่สามารถเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้นำกลับมาใช้ใหม่ หรือผู้รีไซเคิล” โดย นายเปรม พฤกษ์ทยานนท์ ผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล และเจ้าของเพจ “ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป” หัวหน้าโครงการวิจัย “กรีนทูเก็ต: แพลตฟอร์มของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกิดจากการผลักดันและสนับสนุนทุนวิจัยโดยแผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.)นายเปรม กล่าวว่า การสร้างแพลตฟอร์มของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่เรียกว่า ‘Green2Get’ เป็นอีกหนึ่งแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องการจัดการทรัพยากรและขยะได้ นอกจากเชื่อมโยงแล้วยังรองรับกลุ่มเป้าหมาย คือ 1.ผู้ผลิต เจ้าของสินค้าทุกประเภทที่ผลิตขึ้นมาเพื่อซื้อขายกันและเกิดเป็นขยะ 2.ผู้บริโภค ประชาชนทั่วไปที่ซื้อสินค้าเพื่ออุปโภค บริโภคและเกิดเป็นขยะ และ [...]

“สุวิทย์” เปิดงาน Startup Thailand 2019 นำไทยเป็นศูนย์กลาง “ชาติสตาร์ทอัพ”

25 กันยายน 2023|

รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดงาน Startup Thailand 2019 นำไทยสู่การเป็น “ชาติสตาร์ทอัพ” ปักธงกทม.เป็นศูนย์กลางสตาร์ทอัพของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ วันที่ 24 ก.ค. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดงาน “Startup Thailand 2019” งานเทคสตาร์ทอัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวันนี้ ภายใต้แนวคิด STARTUP NATION โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นประธานกดปุ่มเปิดงานพร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ [...]

Go to Top