ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

 1. คำนำ

1.1. โปรดอ่านข้อตกลงการให้บริการนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน การใช้บริการ (ตามที่จะกล่าวถึงและกำหนดไว้ด้านล่าง) จะถือว่าคุณได้ยอมรับว่าคุณได้อ่าน และเข้าใจในข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงการให้บริการนี้ ข้อตกลงการให้บริการและ นโยบายของกรีนทูเก็ต (ตามที่จะกล่าวถึงและกำหนดไว้ด้านล่าง) จะมีผลบังคับใช้กับคุณ และถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ระหว่างคุณกับกรีนทูเก็ต (“ ข้อตกลง”) (ตามที่จะกล่าวถึงและกำหนดไว้ด้านล่าง) ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้กับการใช้บริการของคุณ (ตามที่จะกล่าวถึงและกำหนดไว้ด้านล่าง) ที่ให้บริการโดยกรีนทูเก็ต หากคุณไม่ตกลงตามข้อตกลงการให้บริการนี้ โปรดยกเลิกหรือหยุดการใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการ (ตามที่จะกล่าวถึงและกำหนดไว้ด้านล่าง) ทันที

1.2. กรีนทูเก็ตอาจแก้ไขข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อตกลงในเมื่อใดก็ได้ และการแก้ไขจะมีผลบังคับใช้เมื่อกรีนทูเก็ตประกาศลงบน https://green2get.com/ หรือบนแอปพลิเคชันฮีโร่รีไซเคิล คุณมีหน้าที่ในการทบทวนและตรวจสอบข้อตกลงการให้บริการอย่างสม่ำเสมอว่ามีการแก้ไขหรือไม่ หากคุณยังคงใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลง จะถือว่าคุณตกลงผูกพันในการแก้ไขดังกล่าว ไม่ว่าคุณจะได้ทบทวนหรือตรวจสอบการแก้ไขข้อตกลงการให้บริการนี้หรือไม่ก็ตาม

1.3. กรีนทูเก็ตคือบริษัททางเทคโนโลยีที่ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งมีแอพลิเคชัน “ฮีโร่รีไซเคิล by Green2Get” เป็นหนึ่งในบริการสำหรับธุรกิจรีไซเคิล (เช่น ร้านหรือรถรับซื้อของเก่า จุดรับบริจาคขยะรีไซเคิล และโรงงานรีไซเคิล) แอปฮีโร่รีไซเคิลเป็นตัวกลางเชื่อมโยงการซื้อขายวัสดุรีไซเคิลระหว่างผู้ใช้งานหรือรับบริการที่ให้บริการโดยกรีนทูเก็ตหรือพาร์ทเนอร์ สินค้าหรือบริการนั้นอาจถูกจัดหาให้โดยกรีนทูเก็ตหรือพาร์ทเนอร์ก็ได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสินค้าหรือบริการนั้น ๆ หน้าที่ของกรีนทูเก็ตคือเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้รีไซเคิลด้วยกันและผู้ส่งต่อวัสดุรีไซเคิลจากแอพลิเคชันกรีนทูเก็ต กรีนทูเก็ตไม่ต้องรับผิด ต่อการกระทำและ/หรือการละเว้นการกระทำของพาร์ทเนอร์แต่อย่างใด พาร์ทเนอร์จะต้องรับผิดในความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริการ และพาร์ทเนอร์ไม่ใช่ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรของกรีนทูเก็ต รวมถึงพาร์ทเนอร์จะไม่แสดงตัวว่าเป็นบุคคลตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้าด้วย และโซลูชั่นที่พาร์ทเนอร์เป็นผู้ให้บริการจะไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่กรีนทูเก็ตจัดหาให้แก่ผู้ใช้ด้วย 

 1. คำจำกัดความ

คำต่าง ๆ ที่ระบุในข้อตกลงการให้บริการนี้ มีความหมายดังต่อไปนี้

2.1. “แอปพลิเคชัน” หมายถึง แอพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้องที่สร้างขึ้นโดยกรีนทูเก็ต (หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต)   เพื่อให้ผู้รีไซเคิล (ร้าน/รถรับซื้อขยะรีไซเคิล จุดรับบริจาคขยะรีไซเคิล ที่รับบริจาคขยะรีไซเคิลทางพัสดุ โรงงานรีไซเคิล) และพาร์ทเนอร์ดาวน์โหลดได้

2.2. “ผู้รีไซเคิล” หรือ “ผู้ใช้” หมายถึง ผู้ที่เข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มเพื่อใช้บริการโซลูชั่น

2.3 “ค่าธรรมเนียมผู้รีไซเคิล” หรือ “ค่าธรรมเนียมผู้ใช้” หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการที่ผู้ใช้ได้รับบริการโซลูชั่น รวมถึง ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ภาษี และค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการหรือได้รับบริการโซลูชั่น

2.4 “กรีนทูเก็ต” “ฮีโร่รีไซเคิล” หรือ “เรา” หมายถึงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและแอพลิเคชัน

2.4.1. บริษัท กรีนทูเก็ต จำกัด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ แพลตฟอร์มกรีนทูเก็ต แอพลิเคชันกรีนทูเก็ต และแอพลิเคชันฮีโร่รไซเคิล by Green2Get

2.5 “นโยบายกรีนทูเก็ต” มีความหมายดังต่อไปนี้

2.5.1. ประกาศความเป็นส่วนตัว

2.5.2. เอกสารอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง นโยบาย ประกาศ แนวทาง คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ปรากฎอยู่บนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ หรือข้อมูลใด ๆ หรือข้อตกลงที่เรามีหรือที่คุณตกลงเข้าผูกพันเป็นครั้งคราว

2.6 “พาร์ทเนอร์” หมายถึง บุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ (ที่ไม่ใช่กรีนทูเก็ต) ที่จัดหาโซลูชั่นให้แก่ผู้ใช้ผ่านการบริการ และสินค้าต่างๆ

2.7. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของคุณ หรือที่ยืนยันได้ว่าเป็นคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อของคุณ สัญชาติ เบอร์โทรศัพท์ ความสนใจส่วนตัว อีเมล ภาพของคุณ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลทางชีวภาพ เชื้อชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ศาสนา 

2.8 “แพลตฟอร์ม” หมายถึง แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ พอร์ทัล (Portal) หรือเว็บไซต์ ที่กรีนทูเก็ตเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้ดำเนินการ หรือกรีนทูเก็ตเป็นผู้ทำให้ผู้ใช้งาน หรือพาร์ทเนอร์สามารถใช้งานได้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับบริการและ/หรือโซลูชั่น

2.9 “เนื้อหาบนแพลตฟอร์ม” หมายถึง เนื้อหาใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้บนแพลตฟอร์มหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม

2.10 “ประกาศความเป็นส่วนตัว” หมายถึง ประกาศความเป็นส่วนตัวซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://green2get.com/index.php/privacy-hero/ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

2.11 “มาตรการการแก้ไข” หมายถึง ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 29.2 ของหมวด ก.

2.12. “บริการ” หมายถึง การเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกันเองหรือกับผู้ส่งต่อวัสดุรีไซเคิลท่านอื่นจากแอพลิเคชันกรีนทูเก็ตเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการโซลูชั่น

2.13  “ซอฟต์แวร์” หมายถึง ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน บริการ และ/หรือ โซลูชั่น ที่แกร็บเป็นผู้ทำขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้

2.14 “โซลูชั่น” หมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่ผู้ใช้สามารถใช้หรือเข้าถึงได้ ผ่านสิ่งที่เสนอให้ในแพลตฟอร์ม

2.15 “คุณ” หมายถึง และ/หรือ ผู้ใช้งานแล้วแต่กรณี

 1. คำรับรอง รับประกัน และข้อผูกพัน

3.1. ในการใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม คุณได้รับรอง รับประกัน และผูกพันว่า

3.1.1 คุณมีความสามารถตามกฎหมายในการเข้าทำข้อตกลงนี้  หรือได้รับอนุญาตหรือได้ดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเข้าทำข้อตกลงนี้ได้แล้ว

3.1.2 ข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเราตามที่ต้องมีการให้ข้อมูลเพื่อใช้บริการนั้น มีความถูกต้องแม่นยำ ไม่ทำให้เข้าใจผิด เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ และรับประกันว่าจะรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลและทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และแจ้งให้เราทราบภายในเวลาอันสมควร หากมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ ไม่ทำให้เข้าใจผิด เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ตลอดเวลาที่ข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับ คุณตกลงว่าแกร็บจะยึดถือว่าข้อมูลที่คุณให้ถูกต้อง แม่นยำ ไม่ทำให้เข้าใจผิด เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ คุณรับทราบว่าหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ ทำให้เข้าใจผิด ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สมบูรณ์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ตาม กรีนทูเก็ตมีสิทธิแต่ไม่เป็นข้อผูกมัด ในการบอกเลิกข้อตกลงและการใช้บริการของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวแต่อย่างใด

3.1.3 คุณจะให้ข้อมูลใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น เอกสาร ใบอนุญาต การอนุญาต หรือการอนุมัติที่เราร้องขอหรือต้องจัดให้มีตามความเหมาะสมเพื่อพิสูจน์ตัวตนของคุณ

3.1.4 คุณจะต้องใช้ access point หรือบัญชีที่แกร็บอนุญาตให้ใช้ได้เท่านั้น

3.1.5 คุณจะต้องเก็บรหัสผ่านบัญชีหรือข้อมูลยืนยันตัวตนที่สามารถใช้เข้าถึงบริการของเราไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ

3.1.6 คุณจะต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลยืนยันตัวตน หรือสถานะผู้บริโภคของคุณ และคุณจะต้องไม่มอบหมาย หรือโอนบัญชีผู้ใช้ให้กับผู้อื่นหรือนิติบุคคลอื่น

3.1.7 คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยเกิดขึ้น

3.1.8 ตลอดเวลาที่คุณใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม คุณตกลงผูกพันตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับได้กับคุณในการใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม

3.1.9.คุณจะต้องใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อตัวคุณเองและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกกฎหมายเท่านั้น คุณจะต้องไม่ใช้แอปพลิเคชันในการเก็บหรือส่งสิ่งใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย หรือ ใช้ในการหลอกลวง

3.1.10 คุณจะต้องไม่พยายามรบกวนการทำงานของบริการและ/หรือแพลตฟอร์ม หรือทำให้บริการและ/หรือแพลตฟอร์มแย่ลง หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อบริการและ/หรือแพลตฟอร์มไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง และจะไม่กระทำการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(ก) การส่งสแปมหรือส่งข้อความซ้ำ ๆ หรือ ข้อความอันไม่พึงประสงค์ (ข) การส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาที่เป็นการละเมิด ลามกอนาจาร ข่มขู่ ใส่ร้าย หรือเนื้อหาอื่นใดที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสื่อที่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม (ค) การส่งสื่อที่มีซอฟต์แวร์ไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวแทน หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย (ง) แทรกแซงหรือขัดขวางความสมบูรณ์หรือประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มหรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น (จ) พยายามเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์ ระบบ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต (ฉ) การแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือบิดเบือนความจริงว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ (ช) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของเราหรือที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่น่าไว้วางใจต่อเรา (ซ) การหลีกเลี่ยงการใช้งานที่เหมาะสมของแพลตฟอร์มและเครือข่ายที่บริการดำเนินการอยู่ และ (ฌ) การใช้โปรแกรมหรือสคริปต์แบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสไปเดอร์เว็บ โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บ เว็บหุ่นยนต์ Web ants ตัวทำดัชนีเว็บ บอต ไวรัสหรือเวิร์ม หรือโปรแกรมใด ๆ ที่อาจส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายรายการต่อวินาที เพื่อเป็นภาระหรือขัดขวางการดำเนินการและ/หรือประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มอย่างไม่เหมาะสม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงโครงสร้างการนำทางหรือการนำเสนอของแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาของแพลตฟอร์ม

3.1.11 คุณจะไม่พยายามใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย คุณไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขหรือสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องโดยใช้แพลตฟอร์ม เนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์มไม่ว่าด้วยวิธีใด หรือคัดลอก ทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะ แจกจ่ายหรือใช้ในทางอื่นหรือสื่อสารข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากแกร็บ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้

(ก) สร้าง รวบรวม ประมวล หรือจัดหมวดหมู่จากเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนแพลตฟอร์ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม ยกเว้นการใช้งานแบบส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์

(ข) คัดลอกเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มหรือการทำ “ภาพเสมือน” แพลตฟอร์ม หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มบนเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ หรือบนอุปกรณ์ไร้สายหรือบนอินเทอร์เน็ต รวมถึงการทำซ้ำเนื้อหาผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามและรีวิวเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบ หรือสื่อ หรือโครงสร้างการนำทาง หรือการนำเสนอของแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาในที่อื่น ๆ

(ค) ดำเนินการขุดข้อมูลหรือกระทำการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ส่วนที่ต้องการเพื่อนำมาใช้งาน และ

(ง) แยกส่วน แปลย้อนกลับ วิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัสหรือพยายามได้มา และเข้ารหัสหรือแยกซอฟต์แวร์ออกจากแพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์หรือบริการใด ๆ ที่มีให้บนหรือผ่านแพลตฟอร์ม

3.1.12 คุณจะต้องไม่ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันที่มีการดัดแปลง ด้วยวัตถุประสงค์ในการหลบเลี่ยงการตรวจจับหรือเพื่ออำนวยความสะดวกการกระทำใด ๆ ที่มุ่งหมายเพื่อกระทำการทุจริตต่อแกร็บหรือเพื่อรบกวนฟังก์ชั่นการใช้งานของแพลตฟอร์ม

3.1.13 คุณจะไม่ใช้แพลตฟอร์มในการส่งหรือจัดเก็บสิ่งใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลอกลวง

3.1.14 คุณจะต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มในการสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือกระทำการอันไม่เหมาะสมหรือไม่ให้ความเคารพต่อแกร็บหรือบุคคลภายนอก

3.1.15 คุณยินยอมว่าการบริการจะให้บริการโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความพยายามที่สมเหตุสมผล (reasonable effort basis)

3.1.16 คุณยินยอมว่าการใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายกรีนทูเก็ตซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

3.1.17 คุณยินยอมที่จะสนับสนุนกรีนทูเก็ตในการสืบสวนทั้งภายในและภายนอก ที่อาจจะถูกร้องขอโดยกรีนทูเก็ตตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือ ข้อบังคับต่าง ๆ

3.1.18 คุณจะให้เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้กรีนทูเก็ตและข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณยืนยันว่าคุณมีสิทธิที่จะให้กรีนทูเก็ต-ข้อมูลดังกล่าวกับเราเพื่อนำไปพัฒนาบริการและแพลตฟอร์ม ให้กับคุณหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เราอาจแจ้งให้คุณทราบก่อนหรือในขณะที่จะมีการใช้ข้อมูลนั้น ๆ

3.1.19 คุณทราบว่าในการใช้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม หากมีการเรียกใช้บริการโซลูชั่นผ่าน SMS หรือบริการเครือข่ายโทรศัพท์ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบริการเครือข่ายโทรศัพท์ รวมทั้งค่าบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือด้วยตัวคุณเอง

3.1.20 คุณยินยอมว่ากรีนทูเก็ตอาจพิจารณาระงับการใช้บัญชีของคุณชั่วคราว  หากคุณไม่ได้การทำธุรกรรมใด ๆ เป็นระยะเวลาหก (3) เดือนนับจากวันสุดท้ายของการทำธุรกรรม และกรีนทูเก็ตอาจปิดใช้งานหรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณก็ได้ ด้วยดุลพินิจของกรีนทูเก็ตแต่เพียงผู้เดียว และ

3.1.21 คุณยินยอมและให้ถือว่าคุณจะรับผิดชอบและรับผิดในบรรดาความเสียหาย ความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นแก่คุณ แก่กรีนทูเก็ตหรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการละเมิดข้อตกลงนี้

3.2. หากคุณคือ พาร์ทเนอร์ คุณได้รับรอง รับประกัน และผูกพันเพิ่มเติมว่า

3.2.1. คุณครอบครองใบอนุญาต การอนุญาต การอนุมัติ ความยินยอม กรมธรรม์ประกันภัยพื้นฐาน และมีอำนาจ ที่เกี่ยวกับการบริการโซลูชั่นภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการที่คุณใช้บริการ

3.2.2 ตราบเท่าที่นำมาบังคับใช้ได้ คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และมีอำนาจในการดำเนินการ และคุณมีใบอนุญาต ที่เกี่ยวกับหรือใช้ในการบริการโซลูชั่นแก่ผู้ใช้งาน

3.2.3 ตราบเท่าที่นำมาบังคับใช้ได้ คุณมีกรมธรรม์ประกันความรับผิดที่มีผลใช้บังคับได้ (ในจำนวนเงินที่คุ้มครองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป) อันเกี่ยวข้องกับการบริการโซลูชั่นของคุณ

3.2.4 คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในบรรรดาการอ้างสิทธิ คำพิพากษาและความรับผิดชอบที่เกิดจากความสูญเสียหรือความเสียหาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียทรัพย์สินและความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากการบริการโซลูชั่นของคุณ

3.2.5 คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการโซลูชั่นของคุณและจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหากมีการละเมิดกฎหมายเช่นว่านั้น

3.2.6 คุณจะต้องไม่ติดต่อผู้ใช้งานด้วยเหตุผลอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการให้บริการ

3.2.7 คุณจะต้องไม่ค้นหาย้อนกลับ ติดตาม หรือค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งานอื่น ๆ หรือผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บัญชีผู้ใช้งานที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ ไปจนถึงแหล่งที่มาของบัญชีนั้น หรือใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการต่าง ๆ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ หรือมอบให้ผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ที่นอกเหนือจากข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ได้รับมาจากการใช้แพลตฟอร์ม

3.2.8 คุณรับรู้และเข้าใจว่าเมื่อจับคู่กับผู้ใช้งานแล้ว ภาระค่าใช้จ่ายบริการเครือข่ายโทรศัพท์ รวมทั้งค่าบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือจะเป็นภาระของคุณแต่เพียงผู้เดียว

3.2.9 หากคุณถูกร้องขอให้สมัครบัญชีผู้ใช้งานโดยนายจ้างของคุณ นายจ้างของคุณจะเป็นเจ้าบัญชีผู้บริโภคนั้น ๆ และคุณรับรองและรับประกันว่าว่าคุณมีอำนาจในการกระทำนั้น ๆ แทน และมีผลผูกพันนายจ้างของคุณ

3.2.10 คุณตกลงว่า คุณจะต้องไม่ให้มอบคูปองหรือแนะนำส่วนลดอื่น ๆ ให้แก่ผู้บริโภค และห้ามไม่ให้ใช้บริการหรือแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ อย่างเคร่งครัดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขุดข้อมูลของกรีนทูเก็ตหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มหรือการบริการ การละเมิดข้อนี้จะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงซึ่งอาจจะถือว่าเป็นการขโมยข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่ง และกรีนทูเก็ตสงวนสิทธิในการดำเนินการต่อกรณีดังกล่าว ตามที่กรีนทูเก็ตเห็นสมควรตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ และ/หรือ รวมถึงการดำเนินการกับบุคคลธรรมดาหรือที่สิ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือคุณในการใช้บริการหรือแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดเอาไว้ และ

3.2.11 โดยไม่มีการละเมิดข้อที่กล่าวมาก่อนหน้า ข้อมูลที่คุณส่งให้เราเพื่อการลงทะเบียนของคุณในฐานะพาร์ทเนอร์ในระบบของเรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัว อาจเชื่อมโยงกับบัญชีในแอปพลิเคชันหรือในกระบวนการให้บริการในแอปพลิเคชันนี้ คุณยินยอมที่จะให้มีการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการธุรกิจของคุณผ่านระบบของเรา และเพื่อดำเนินการขอใช้แพลตฟอร์ม การใช้บริการแพลตฟอร์มของคุณอาจถูกตรวจสอบโดยเรา หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและบัญชีของคุณ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นด้วย

คุณตกลงด้วยว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณได้รับโดยผ่านทางแพลตฟอร์มหรือสิ่งอื่นจะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์โดยตรงและโดยเฉพาะ สำหรับวัตถุประสงค์เดิมที่ท่านได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกลบหรือทำให้มีการปิดบังการระบุตัวตนเมื่อข้อมูลสส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถูกเก็บรักษาเอาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เมื่อคุณได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคโดยผ่านทางแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ได้รับการยืนล่วงหน้าเพื่อที่จะแก้ไขการสั่ง  คุณจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์นั้นเท่านั้นและทำลายหรือลบทันทีเมื่อคุณไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์นั้นแล้ว​

3.3 หากคุณคือ ผู้ใช้งาน คุณได้รับรอง รับประกันและผูกพันเพิ่มเติมว่า

3.3.1 คุณจะใช้บริการและแพลตฟอร์มเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล หรือใช้ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต หากเป็นกรณีที่คุณใช้งานเพื่อบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบ (10) ปี (“ผู้เยาว์”) คุณจะต้องรับผิดชอบการใช้งานของผู้เยาว์นั้นด้วย

3.3.2 คุณจะไม่ติดต่อพาร์ทเนอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการติดต่อที่เกี่ยวกับการบริการ และ

3.3.3 คุณจะต้องไม่สร้างความเสียหายหรือพยายามสร้างความเสียหายต่อพาร์ทเนอร์หรือทรัพย์สินของพาร์ทเนอร์ ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม

 1. ความเข้ากันได้

รุ่นหรือเวอร์ชั่นของเราท์เตอร์ เบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่แตกต่างกันอาจมีเฟิร์มแวร์หรือการตั้งค่าที่อาจไม่สามารถเข้ากันได้กับแพลตฟอร์มหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม ในระหว่างที่เรากำลังดำเนินการเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์เพื่อที่จะรองรับการใช้งานในทุกอุปกรณ์และรุ่นที่ใช้กันโดยทั่วไปในท้องตลาด รวมถึงเบราว์เซอร์ที่มักจะถูกใช้เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่เราไม่สามารถรับประกันความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม ต่ออุปกรณ์มือถือรุ่นหนึ่งรุ่นใด หรือฮาร์ดแวร์ใดเป็นการเฉพาะเจาะจงได้

 1. การอนุญาต และข้อจำกัดต่าง ๆ

5.1. กรีนทูเก็ตและผู้อนุญาตของกรีนทูเก็ต ยินยอมให้คุณใช้และเข้าถึงแพลตฟอร์มเพื่อใช้บริการโดยสามารถเพิกถอนได้ โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่สามารถโอนได้ โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ สิทธิทั้งหมดที่มิได้มอบให้แก่คุณไว้อย่างชัดแจ้งจะสงวนไว้สำหรับกรีนทูเก็ตและผู้อนุญาตของกรีนทูเก็ตเท่านั้น

5.2 คุณจะต้องไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

5.2.1 โพสต์ แจกจ่ายหรือสร้างขึ้นใหม่ซึ่งสิ่งที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์อื่น ๆ  โดยไม่ได้ขอความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ล่วงหน้า หรือ

5.2.2 นำออกซึ่งการแจ้งความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์ใด ๆ บนแพลตฟอร์ม

 1. การชำระเงิน

6.1. เงื่อนไขการชำระเงินสำหรับผู้ใช้งาน ผู้ส่งต่อวัสดุรีไซเคิล และพาร์ทเนอร์ 

6.1.1. กรีนทูเก็ตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการเงินใดๆ ระหว่างผู้ใช้งาน (ร้าน/รถรับซื้อขยะรีไซเคิลจากแอพลิเคชันฮีโร่รีไซเคิล) กับผู้ส่งต่อัสดุรีไซเคิล และระหว่างผู้ใช้งานกันเอง (ร้าน/รถรับซื้อขยะรีไซเคิล จุดรับบริจาคขยะรีไซเคิล ที่รับบริจาคขยะรีไซเคิลทางพัสดุ และโรงงานรีไซเคิล และจจากแอพลิเคชันฮีโร่รีไซเคิล)

6.1.3. กรีนทูเก็ตอาจใช้สิทธิในการระงับหรือประมวลผลธุรกรรมใด ๆ  หากมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้น อาจเป็นการฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรือการกระทำอันเป็นอาชญากรรม หรือเมื่อคุณหรือผู้บริโภคผิดข้อตกลงนี้ โดยแกร็บจะไม่รับผิดชอบในบรรดาการหักเงิน ความล่าช้า หรือการระงับ หรือการยกเลิกการชำระเงินใด ๆ ที่ต้องจ่ายให้กับคุณ

6.1.4 กรีนทูเก็ตอาจใช้ดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการเสนอโปรโมชั่นต่อผู้ใช้งาน ด้วยคุณสมบัติและอัตราที่แตกต่างกันบนโซลูชั่น แกร็บอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมบริการเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

7.1. ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย กรีนทูเก็ตสงวนสิทธิ์ ไม่ว่าเวลาใดก็ตามในการกระทำการดังต่อไปนี้

7.1.1.เปลี่ยนแปลง, แก้ไข หรือปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขแอพลิเคชัรอีโร่รีไซเคิล (รวมถึงเพิ่มหรือยกเลิกข้อตกลง)

 1. เปลี่ยนหรือยกเลิกผลประโยชน์และสิทธิพิเศษที่เกี่ยวของกับระดับสมาชิกใดๆ    

ตามดุลยพินิจของกรีนทูเก็ตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. การให้คะแนน

9.1. ผู้ใช้งานและพาร์ทเนอร์อาจจะได้รับการอนุญาตให้ประเมินกันและกันในส่วนของโซลูชั่นที่ได้มีการให้บริการ

9.2. ทุก ๆ การประเมินจะถูกบันทึกลงในระบบของกรีนทูเก็ตโดยอัตโนมัติ และกรีนทูเก็ตจะวิเคราะห์การประเมินที่ได้รับทั้งหมด กรีนทูเก็ตอาจกระทำการตามที่กรีนทูเก็ตเห็นสมควรซึ่งรวมถึงการระงับการใช้บริการของคุณโดยไม่บอกล่วงหน้า รวมถึงไม่ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายใด ๆ แก่คุณ

 1. การร้องเรียน

10.1. การร้องเรียนใด ๆ ก็ตามระหว่างผู้ใช้งานและพาร์ทเนอร์ ทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการร่วมกันเองโดยตรง

 1. ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

กรีนทูเก็ตและผู้อนุญาตจะถือความเป็นเจ้าของในสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของแพลตฟอร์มการให้บริการและคำแนะนำอื่น ๆ ไอเดีย คำร้องขอให้ปรับปรุง ข้อเสนอแนะข้อแนะนำหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณหรือฝ่ายอื่นใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการและ/หรือแพลตฟอร์มเป็นผู้ให้ไว้ ข้อตกลงการให้บริการนั้น ไม่ถือเป็นสัญญาซื้อขายและจะไม่ถ่ายโอนสิทธิในความเป็นเจ้าของใด ๆ อันเกี่ยวกับบริการและ/หรือแพลตฟอร์ม หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ที่กรีนทูเก็ตหรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของ ชื่อของกรีนทูเก็ต โลโก้ของกรีนทูเก็ต  บริการแพลตฟอร์ม และโลโก้ผู้ให้บริการขนส่งบุคคลที่สาม และชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม เครื่องหมายการค้าของกรีนทูเก็ตหรือบุคคลที่สาม และจะไม่มีการให้สิทธิหรือให้อนุญาตในการใช้สิ่งเหล่านี้ เพื่อให้ปราศจากความสงสัยคำว่า “แพลตฟอร์ม”ให้หมายรวมถึง ส่วนประกอบ กระบวนการทำ ลักษณะดีไซน์ด้วย

 1. ภาษี

12.1. คุณตกลงว่าข้อตกลงฉบับนี้ อยู่ภายใต้การเก็บภาษีอากร อากรขาเข้า ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าอื่น ๆ ตามกฎหมาย ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราว คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และขั้นตอนที่ระบุไว้ว่าต้องกระทำเพื่อให้สามารถช่วยเหลือและ/หรือปกป้องกรีนทูเก็ตในการอ้างสิทธิหรือตรวจสอบเครดิตภาษีใด ๆ ในการแย้ง การหักลด หรือการคืนเงินในส่วนของภาษีที่ถูกจ่ายไปหรือที่ต้องจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

12.2. หากคุณคือพาร์ทเนอร์ คุณจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษีอากรต่าง ๆ และเงินสมทบตามกฎหมายที่เกี่ยวกับจำนวนเงินในส่วนที่ต้องจ่ายให้กับคุณภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้

 1. การรักษาความลับ

13.1. คุณจะต้องรักษาความลับของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรีนทูเก็ต การบริการ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมทางธุรกิจ การตลาดและแผนโปรโมชั่นหรือกิจกรรมอื่นใดๆที่มีความเกี่ยวข้องของกรีนทูเก็ต ที่ได้เปิดเผยให้แก่คุณโดยกรีนทูเก็ตหรือในนามของกรีนทูเก็ต (ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าขณะหรือหลังวันที่ของข้อตกลงฉบับนี้) หรือที่คุณได้มาจากกรีนทูเก็ตหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือที่ได้ทำขึ้นในระหว่างข้อตกลงฉบับนี้ คุณจะต้องทำให้แน่ใจว่าคุณจะใช้ข้อมูลลับดังกล่าวในการใช้บริการเท่านั้น และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ต่อบุคคลที่สามหรือนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ โดยไม่ได้ได้รับความยินยอมจากกรีนทูเก็ต

13.2. หน้าที่ในการรักษาความลับข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่คุณสามารถแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้

13.2.1.อยู่ในความครอบครองของคุณอยู่ก่อนแล้ว

13.2.2.เป็นหรือจะเป็นข้อมูลสาธารณะโดยที่ไม่ได้เป็นความผิดหรือเกิดจากความละเลยของคุณ

13.2.3.ได้รับจากบุคคลที่สามที่มีสิทธิในการเปิดเผย หรือ

13.2.4.จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

 1. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

14.1. กรีนทูเก็ตได้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประกาศความเป็นส่วนตัว ประกาศความเป็นส่วนตัวนั้นมีผลต่อบริการทั้งหมดของกรีนทูเก็ตและข้อตกลงภายในนโยบายจะใช้อ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง

14.2. คุณตกลงและยินยอมให้กรีนทูเก็ต, บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวม, ใช้, ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัว

14.3. คุณรับทราบว่ากรีนทูเก็ตอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแก่คุณในระหว่างการใช้บริการกรีนทูเก็ต คุณรับรองและยืนยันว่าคุณจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่

กรีนทูเก็ตได้เปิดเผยให้แก่คุณเท่านั้น และคุณห้ามนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

 1. การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม

15.1. ในระหว่างการใช้บริการ คุณอาจได้ติดต่อหรือทำธุรกรรมกับบุคคลที่สามที่แสดงหรือเสนอสินค้าและ/หรือบริการของบุคคลที่สามนั้น ผ่านแพลตฟอร์ม การติดต่อหรือการตกลงที่เกิดขึ้นนั้นจะผูกพันระหว่างคุณและบุคคลที่สามเท่านั้น โดยกรีนทูเก็ตและผู้อนุญาตจะไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือข้อผูกมัดที่เกิดขึ้นจากการติดต่อหรือในการตกลงนั้น ๆ กรีนทูเก็ตหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่รับรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม และไม่ว่ากรณีใด ๆ กรีนทูเก็ตและผู้อนุญาต หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการหรือวัสดุอื่นใดที่มีบนเว็บไซต์นั้น หรือจากเว็บไซต์ หรือจากพาร์ทเนอร์ พาร์ทเนอร์ด้านการเดินทาง สินค้าและ/หรือบริการอาจร้องขอให้คุณทำข้อตกลงเพิ่มเติมหรือข้อตกลงอื่นที่แตกต่างจากข้อตกลงการให้บริการนี้หรือประกาศความเป็นส่วนตัวของกรีนทูเก็ตก่อนการเข้าถึงสินค้าและบริการ ซึ่งกรีนทูเก็ตไม่ได้เป็นคู่สัญญาและไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบสิ่งใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากข้อตกลง ระหว่างคุณกับบุคคลที่สามนั้น คุณรับรู้ว่าข้อตกลงอื่นที่แตกต่างจากเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือประกาศความเป็นส่วนตัวของกรีนทูเก็ตดังกล่าว อาจถูกใช้บังคับกับการใช้งานบริการจากบุคคลที่สามนั้นกรีนทูเก็ตไม่มีส่วนในการรับผิดชอบข้อมูลที่คุณได้มอบให้กับเราหรืออนุญาตให้เรามอบให้กับ บุคคลที่สาม หรือสำหรับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

15.2. กรีนทูเก็ตอาจต้องใช้บริการบุคคลที่สามในทำการโฆษณาและการตลาดผ่านบริการ และวิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลือการบริการและ/หรือสร้างรายได้เพิ่มเติม หากคุณไม่ต้องการรับการสื่อสารทางการโฆษณาหรือการตลาด โปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อแนะนำเพื่อเลิกติดตามการสื่อสารดังกล่าว หรือเพื่ออัพเดทการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ

15.3. คุณได้ยินยอมและอนุญาตกรีนทูเก็ตที่จะรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือการใช้บริการของคุณโดยไม่เปิดเผยตัวตน โดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ผู้บริโภคหรือรายงานหรือการวิเคราะห์ที่คล้ายคลึงกัน คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องระมัดระวังในการดำเนินการและการโต้ตอบทั้งหมดกับบุคคลที่สามที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยผ่านบริการ แพลตฟอร์มและ/หรือสื่อโฆษณาหรือการตลาดผ่านบริการที่จัดหาให้โดยบุคคลที่สาม

15.4. เราอาจจะใช้ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นบนอินเทอร์เน็ตที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของหรือดำเนินการ เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การละเลย ความล่าช้า การหมิ่นประมาท การกล่าวโทษ การใส่ร้าย ความเท็จ ภาพลามกอนาจาร ความหยาบคาย ความไม่ถูกต้อง หรือเนื้อหาที่น่ารังเกียจอื่นใดที่มีอยู่ในเนื้อหาหรือ ผลที่ตามมาของการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงโดยไฮเปอร์ลิงก์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ได้เป็นการรับรองหรือตรวจสอบเว็บไซต์หรือเนื้อหาดังกล่าว และคุณยอมรับว่าการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

15.5 คุณยอมรับว่า นอกเหนือจากการใช้ข้อมูล จากแหล่งข้อมูลตามรายการที่ปรากฏในข้อ 8 ส่วน (ข.) แอปพลิเคชันจะใช้ประโยชน์และปรับเปลี่ยนผลการสืบค้นจากบริการและข้อมูลของ Google Maps  คุณตกลงที่จะทำตาม (1) ข้อตกลงเพิ่มเติมอันเกี่ยวกับบริการ Google Maps / Google Earth ttps://maps.google.com/help/terms_maps.html (2) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Google ที่ https://www.google.com/policies/privacy/ และ (3) นโยบายการใช้ที่ยอมรับได้ของ Google ที่ https://cloud.google.com/maps-platform/terms/aup/ และคุณตกลงว่า ในระหว่างการใช้แพลตฟอร์ม คุณจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

15.5.1คัดลอก ปรับเปลี่ยน สร้างงานเลียนแบบหรือ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ สร้างโปรแกรมแปลกลับ แปล แยกส่วน หรือกระทำการอื่นใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งรหัสต้นฉบับ (Source Code) ของ Google Maps

15.5.2 อนุญาตให้ใช้ต่อ โอน หรือแบ่งให้ใช้ซึ่ง Google Maps

15.5.3 จำหน่าย ขายซ้ำ หรือดำเนินการอื่นใดให้ Google Map พร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่สามในเชิงพาณิชย์ที่ไม่มีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญโดยไม่ขึ้นกับ Google Maps 16.5.4 เข้าถึง หรือใช้ Google Maps ในลักษณะที่เป็นการผิดกฎหมาย หรือหลบเลี่ยงค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับ Google    

15.6 สงวนไว้สำหรับการอ้างอิงที่เป็นความจริง สุจริต และไม่ทำให้เข้าใจผิดผ่านลิงก์ https://green2get.com/ หรือ URL ซึ่งกรีนทูเก็ตอาจจัดให้มี กรีนทูเก็ตห้ามมิให้การเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากกรีนทูเก็ต โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใด เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์อื่นใดที่เชื่อมโยงไปยังแพลตฟอร์มหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มนั้น จะถูกห้ามไม่ให้ (ก) ทำซ้ำเนื้อหาของแพลตฟอร์ม (ข) โดยใช้เบราว์เซอร์หรือสภาพแวดล้อมที่กว้างกับเนื้อหาของแพลตฟอร์ม (ค) ) บอกเป็นนัยไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ว่าแกร็บรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ง) บิดเบือนข้อเท็จจริงใด  ๆ รวมถึงความสัมพันธ์กับกรีนทูเก็ต (จ) การนำเสนอข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของแกร็บ และ (ฉ) การใช้โลโก้หรือเครื่องหมายของกรีนทูเก็ต โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกรีนทูเก็ต

 1. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

16.1. โดยการใช้แพลตฟอร์มหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มถือว่าคุณตกลงและยอมรับในการให้บริการ คุณตกลงว่า คุณจะคุ้มครองและปกป้องกรีนทูเก็ต ผู้อนุญาตของกรีนทูเก็ต  และผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ  เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ สมาชิกพนักงาน, ทนายความและตัวแทน ให้พ้นจากการเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (เช่นค่าทนายและค่าดำเนินการต่าง ๆ และ/หรือการกระทำเพื่อกำกับดูแล)ที่อาจจะเกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกันกับ (ก) การใช้บริการ แพลตฟอร์ม และ/หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของบริการหรือแพลตฟอร์ม ในการติดต่อกับพาร์ทเนอร์หรือผู้บริโภค(แล้วแต่กรณี ) ร้านค้าบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการ คู่ค้า ผู้โฆษณาและ/หรือ สปอนเซอร์หรือ (ข) การละเมิดข้อตกลงการให้บริการนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีกับบุคคลที่สาม ข้อห้ามและกฎหมายโดยที่จะระบุไว้หรือไม่ได้ระบุไว้ในนี้ หรือ(ค) การละเมิดสิทธิที่คุณกระทำต่อบุคคลที่สาม รวมถึงพาร์ทเนอร์และผู้บริโภคที่จับคู่ผ่านการบริการ หรือ(ง) การใช้งานบริการ แพลตฟอร์ม หรือส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างผิดประเภทของคุณ(จ) เท่าที่สามารถบังคับใช้ได้ ความเป็นเจ้าของ การใช้งานหรือการทำงานบนทรัพย์สินใด ๆ ของคุณ ซึ่งรวมถึงการจัดหาให้ซึ่งโซลูชั่นไปยังผู้ใช้งานผ่านการบริการด้วย

 1. การปฏิเสธการรับประกัน

17.1. กรีนทูเก็ตจะไม่รับรอง รับประกันหรือการันตีถึงความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม ความพร้อมใช้งาน ความแม่นยำหรือความสมบูรณ์ของบริการ, ซอฟต์แวร์, แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มกรีนทูเก็ต กรีนทูเก็ตไม่รับรองหรือรับประกันว่า (ก)การใช้งานบริการ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม จะมีความปลอดภัย ไม่หยุดชะงัก ปราศจากข้อผิดพลาดหรือปราศจากเนื้อหาที่อันตราย หรือสามารถทำงานร่วมกันกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบหรือข้อมูลอื่นใด (ข) จะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของคุณ (ค) ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จะมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ (ง) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลหรือสิ่งอื่น ๆที่ซื้อหรือครอบครองโดยคุณผ่านแอปพลิเคชันจะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของคุณ บริการและแพลตฟอร์มที่ได้มอบให้แก่คุณจะเป็นไป “ตามสภาพ” อย่างเคร่งครัด เงื่อนไข การรับรองและการรับประกันทั้งหมดซึ่งรวมถึงการรับประกันโดยนัยความสามารถในการซื้อขายความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม จะได้รับการยกเว้นในที่นี้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

17.2.กรีนทูเก็ตไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในส่วนที่เกี่ยวกับโซลูชั่นที่จัดหาโดยพาร์ทเนอร์หรือโซลูชั่นใด ๆ ที่จัดหาผ่านการใช้บริการ คุณตกลงว่าคุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการและโซลูชั่นใด ๆ ที่จัดหาโดยพาร์ทเนอร์ และจะไม่ขอความช่วยเหลือจากกรีนทูเก็ตในส่วนที่เกี่ยวข้องนี้

 1. การจำกัดความรับผิด

18.1. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น และในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตการอ้างสิทธิใด ๆ ต่อกรีนทูเก็ตโดยคุณ จะถูกจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินรวมของจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณจ่ายจริงและ/หรือต้องได้รับการชำระจากคุณในการใช้บริการ  ที่ทำให้เกิดการอ้างสิทธิข้างต้น กรีนทูเก็ตและ/หรือผู้อนุญาต จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือบุคคลอื่นที่คุณจองบริการหรือโซลูชั่นให้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

18.1.1.ความสูญเสีย ความเสียหายหรือความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นหรือที่เป็นเหตุต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์

18.1.2.การใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานบริการ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์

18.1.3.ความเชื่อมั่นใด ๆ ของคุณที่มีต่อความสมบูรณ์ ความแม่นยำ หรือการมีอยู่ของโฆษณาใด ๆ หรือ

18.1.4.ผลที่เกิดจากความสัมพันธ์หรือธุรกรรมใด ๆ ระหว่างคุณกับผู้ใช้งาน พาร์ทเนอร์ ร้านค้า ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ผู้ซึ่งมีโฆษณาปรากฏบนเว็บไซต์หรือถูกกล่าวถึงโดยการบริการและ/หรือแพลตฟอร์ม

แม้ว่ากรีนทูเก็ตและ/หรือผู้อนุญาตได้รับแจ้งล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้ว

18.2. กรีนทูเก็ตไม่รับประกันหรือรับรองว่าจะประเมินหรือตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้องทางกฎหมาย ความสามารถ ความเคลื่อนไหว หรือสถานที่อยู่ของผู้บริโภคหรือพาร์ทเนอร์ ซึ่งรวมถึงร้านค้า ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ และคุณสละสิทธิอย่างชัดแจ้งในการปลดเปลื้องกรีนทูเก็ตจากความรับผิดการอ้างสิทธิ หรือความเสียหายที่เกิดจากหรือโดยเหตุใด ๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาหรือพาร์ทเนอร์ ซึ่งรวมถึงร้านค้า พ่อค้า ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์

18.3. กรีนทูเก็ตจะไม่เป็นคู่สัญญาในข้อพิพาทหรือการเจรจาข้อพิพาทระหว่างคุณกับผู้ใช้งาน หรือพาร์ทเนอร์ ซึ่งรวมถึงพาร์ทเนอร์ ร้านค้าผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ ยกเว้นแต่ว่าคุณคือผู้ใช้งานระดับองค์กรที่มีบัญชีบริษัทกับกรีนทูเก็ต กรีนทูเก็ตไม่สามารถและจะไม่เข้าร่วมในการบริหารค่าใช้จ่ายระหว่างคุณและพาร์ทเนอร์ ซึ่งรวมถึงพาร์ทเนอร์ ร้านค้า ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่คุณได้ทำลงไปในการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ผ่านการบริการ และ/หรือแพลตฟอร์ม(รวมถึงการตีความที่หมายถึงเช่นเดียวกันทั้งหมด) อยู่ที่คุณแต่ผู้เดียว คุณได้ทำการสละสิทธิอย่างชัดแจ้งในการปลดเปลื้องจากความรับผิดการอ้างสิทธิ หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการและ/หรือแพลตฟอร์มของคุณหรือโดยเหตุใด ๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคหรือพาร์ทเนอร์ ซึ่งรวมถึงร้านค้า ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ ที่ได้มีการแนะนำให้แก่คุณโดยบริการและ/หรือแพลตฟอร์ม

18.4. คุณภาพของโซลูชั่นที่กำหนดไว้ผ่านการใช้งานบริการนั้นเป็นความรับผิดชอบของพาร์ทเนอร์ทั้งหมดที่เป็นผู้จัดหาให้ซึ่งโซลูชันดังกล่าวให้กับผู้บริโภค ซึ่งคุณเข้าใจดี ดังนั้น ในการใช้บริการ คุณอาจจะเจอกับการเดินทางที่มีความเป็นไปได้ว่ามีความอันตราย ไม่น่าพอใจ เป็นภัยต่อผู้เยาว์ ไม่ปลอดภัยหรือน่ารังเกียจ และคุณจะใช้การบริการโดยรับความเสี่ยงไว้ด้วยตัวคุณเอง

 1. คำบอกกล่าว

19.1กรีนทูเก็ตอาจแจ้งผ่านแพลตฟอร์มผ่านแอปพลิเคชัน อีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของคุณตามที่มีการบันทึกไว้ หรือเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางจดหมายซึ่งส่งเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์แบบชำระเงินล่วงหน้าไปยังที่อยู่ของคุณตามที่มีการบันทึกไว้ การดังกล่าวจะถือว่าได้รับแล้ว เมื่อพ้นกำหนด 48ชั่วโมงหลังการส่งไปรษณีย์(หากเป็นจดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์แบบชำระเงินล่วงหน้า) หรือ 1 ชั่วโมง หลังจากการส่ง(หากเป็นการส่งโดยอีเมล)

คุณสามารถส่งคำบอกกล่าวมายังกรีนทูเก็ตได้ (ซึ่งคำบอกกล่าวดังกล่าวจะถือว่าได้รับเมื่อกรีนทูเก็ตได้รับ) โดยส่งจดหมายผ่านทางผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งหรือส่งจดหมายลงทะเบียนมายังกรีนทูเก็ตโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่มีให้ในแอปพลิเคชัน

 1. การโอนสิทธิเรียกร้อง

20.1.เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ ข้อตกลงการให้บริการนี้ และที่ได้แก้ไขเป็นครั้งคราว คุณไม่สามารถโอนสิทธิได้ หากไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกรีนทูเก็ต แต่กรีนทูเก็ตอาจโอนสิทธิเรียกร้องได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ การโอนสิทธิเรียกร้องใด ๆ ของคุณ ที่ละเมิดข้อนี้จะถือเป็นโมฆะ

 1. การระงับข้อพิพาท

21.1.ข้อตกลงการใช้ให้บริการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงทางเลือกหรือข้อขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ

21.2 ข้อพิพาท การกระทำ หรือข้อเรียกร้องต่าง ๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการให้บริการหรือการบริการ   กรีนทูเก็ตและคุณตกลงเจรจาร่วมกันเพื่อพยายามหาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับได้ของทั้งสองฝ่าย ในกรณีที่ไม่สามารถเจรจาร่วมกันเพื่อหาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบถึง ข้อพิพาท การกระทำ หรือข้อเรียกร้องต่าง ๆ  ให้นำประเด็นดังกล่าวเสนอสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ โดยส่งต่อไปยังศูนย์อนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (“THAC”) ตามกฎของ THAC ซึ่งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว (“กฎ”) โดยผู้มีอำนาจในการตัดสินแต่เพียงผู้เดียว ที่ได้รับการแต่งตั้งจากข้อตกลงร่วมระหว่างคุณและกรีนทูเก็ต (“อนุญาโตตุลาการ”) หากคุณและกรีนทูเก็ตไม่สามารถตกลงในการเลือกผู้ตัดสินชี้ขาดได้ ผู้ตัดสินชี้ขาดจะถูกแต่งตั้งโดย ประธาน THAC ตามที่กฎระบุ ตำแหน่งและสถานที่ในการตัดสินชี้ขาดจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง คุณและกรีนทูเก็ตจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการ อย่างเท่า ๆ กัน นอกไปเสียจากอนุญาโตตุลาการต้องการให้มีการแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมในลักษณะอื่น เพื่อให้ข้อตัดสินนี้ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ได้

 1. ความสัมพันธ์

22.1.ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงการให้บริการนี้ที่จะถูกตีความได้ว่าเป็นการแต่งตั้งตัวแทน หุ้นส่วน หรือรูปแบบอื่น ๆ ของการร่วมทุนกับแกร็บ

 1. การเป็นโมฆะ

23.1.หากเงื่อนไขของข้อตกลงการให้บริการใด ๆ ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ตามกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือทำให้บกพร่อง ถูกจัดให้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือมีผลลดลง

 1. การสละสิทธิ

24.1.ความล้มเหลวของกรีนทูเก็ตในการบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติใด ๆ ในข้อตกลงการให้บริการจะไม่ถือว่าเป็นสละสิทธิ์หรือสละข้อตกลงดังกล่าว

 1. ข้อตกลงทั้งหมด

25.1.ข้อตกลงนี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับกรีนทูเก็ตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ระบุไว้ในที่นี้ และมีผลแทนที่การเจรจาหรือการอภิปรายที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้ เว้นแต่จะมีการตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่น เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย หากคุณได้ทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากกับกรีนทูเก็ต ซึ่งรวมถึงการอ้างอิงถึงข้อตกลงการให้บริการนี้ ข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เพิ่มเติมจากข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าว ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อตกลงการให้บริการนี้และข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่แยกต่างหากนั้น คุณตกลงที่จะดำเนินการร่วมกับกรีนทูเก็ตโดยสุจริตเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันดังกล่าว บริการบางอย่างที่มีให้บนแพลตฟอร์มอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ

 1. การระงับและการสิ้นสุด การปรับเปลี่ยนเนื้อหาแพลตฟอร์ม

26.1.คุณตกลงว่าเราอาจดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

(1) เปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับหรือยุติการดำเนินการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม (รวมถึงการเข้าถึงบัญชีของคุณและ/หรือ ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ) ด้วยเหตุผลใดก็ตาม

(2) เพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

(3) ระงับการทำงานของแพลตฟอร์มหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม(รวมถึงการเข้าถึงบัญชีของคุณและ / หรือความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ), ตาามความจำเป็นในการดำเนินการบำรุงรักษาซึ่งอาจเป็นกิจวัตรประจำหรือไม่เป็นกิจวัตรประจำ การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือ การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เราไม่จำเป็นต้องชดเชยให้คุณสำหรับการปรับเปลี่ยน การระงับ หรือการยกเลิกใดๆ

   27. การแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ดี บริษัทอาจชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอ และหากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการเว็บไซต์อยู่ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ จึงได้ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้ อย่างไม่มีเงื่อนไข ผู้ใช้บริการไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนการใช้บริการมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้

   28. กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากมีข้อพิพาทใดเกิดขึ้นจากการให้บริการของบริษัท อันเนื่องมาจากเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาทบริษัท กรีนทูเก็ต จำกัด  เลขที่192 ม.1 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0989939899 Email: contact@green2get.com