การตั้งค่าหัวเครื่องชั่ง เพื่อรองรับการใช้งาน Bluetooth Adaptor

ในการเชื่อมต่อหัวเครื่องชั่งเข้ากับ Serial Bluetooth Adaptor ยี่ห้อ IRXON รุ่น BT578 V3 หัวเครื่องชั่งนั้นจำเป็นจะต้องตั้งค่าการปล่อยสัญญาณให้ตรงกับที่ adaptor ต้องการซึ่งมีค่าเริ่มต้นดังนี้
Baudrate : 9600 bps
Parity: None
Data bit: 8
Stop bit: 1
Flow Control: None

และหัวเครื่องชั่งนั้นจะต้องส่งสัญญาณแบบต่อเนื่อง (Continuous) และ ปล่อยข้อมูลในรูปแบบ ASCII โดยต้องไม่มีการเข้ารหัสหรือส่งข้อมูลแบบสลับตำแหน่งด้วย
ซึ่งการตั้งค่าหัวเครื่องชั่งในแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ มีความแตกต่างกัน จึงควรให้ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายหัวเครื่องชั่งนั้นๆ เป็ผู้ตั้งค่าเบื่องต้นให้ แต่ทั้งนี้เพื่อความสะดวกเราได้รวบรวมคู่มือและวิธีตั้งค่าของหัวเครื่องชั่งชนิดต่างๆ ที่ได้รับความนิยม และมีขายในประเทศไทย โดยให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้ด้วยตัวเอง ดังนี้

*หากต่อ bluetooth adaptor และสามารถรับข้อมูลได้แล้ว ไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม *
** วิธีการตั้งค่า อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง ปุ่มอาจจะสลับกัน ให้อ่านคู่มือประกอบ**

ชื่อรุ่น / ยี่ห้อหน้าตาหัวเครื่องชั่งวิธีการตั้งค่าไฟล์คู่มือ
Tiger TI-011. เปลี่ยน Baudrate
ในโหมดการชั่งน้ําหนักปกติ กดปุ่ม [FN] ค้างจนมีเสียงปี๊ป
กดปุ่ม [FN] เรื่อยๆ จนแสดง【br****】
กดปุ่ม [↑] เรื่อยๆ จนขึ้นเลข 【br9600】
กดปุ่ม [⏎] เพื่อบันทึก

2. เปลี่ยนรูปแบบการส่งข้อมูล
ในโหมดการชั่งน้ําหนักปกติ กดปุ่ม [FN] ค้ํางจนมีเสียงปี๊ป
กดปุ่ม [FN] เรื่อยๆ จนแสดง【Co *】
กดปุ่ม [↑] เรื่อยๆ จนขึ้นเลข 【Co 3】
กดปุ่ม [⏎] เพื่อบันทึก
ดาวน์โหลดคู่มือ
Tiger TI-O2วิธีเปลี่ยนรูปแบบการส่งข้อมูล และ Baudrate
ในโหมดการชั่งน้ําหนักปกติ กดปุ่ม [ON] กับ [M+] พร้อมกัน จะแสดง【UF-1】
กดปุ่ม [ON] เรื่อยๆ จนแสดง 【UF-6】
กดปุ่ม [M+] จะแสดง【232 *】
ดปุ่ม [Net/Gross] เรื่อยๆ จนแสดง 【232 2】
กดปุ่ม [M+] จะแสดง【b ****】
กดปุ่ม [Net/Gross] เรื่อยๆ จนแสดง 【b 9600】
กดปุ่ม [M+] เพื่อบันทึก
กดปุ่ม [ESC] เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า
ดาวน์โหลดคู่มือ
Commander HP-O5kวิธีเปลี่ยนรูปแบบการส่งข้อมูล และ Baudrate
ในโหมดการชั่งน้ําหนักปกติ กดปุ่ม [↓] จะแสดงเมนู
กดปุ่ม [3] เพื่อเลือกเมนูบริหารระบบ จะแสดงเมนูย่อย
กดปุ่ม [3] อีกเครื่องเพื่อเลือกเมนู กำหนดค่าระบบ จะแสดง【F00: XXXX】
กดปุ่ม [↓] เรื่อยๆ จนแสดง【F20 : ส่งสัญญาณ】
กดปุ่ม [3] เพื่อเปลี่ยนค่าให้เป็น 3
กดปุ่ม [ENTER] เพื่อบันทึก
หน้าจอจะแสดง 【F21 : Baudrate】
กดปุ่ม [4] เพื่อเปลี่ยนค่าให้เป็น 4
กดปุ่ม [ENTER] เพื่อบันทึก
หน้าจอจะแสดง 【F22 : Parity Check】
กดปุ่ม [0] เพื่อเปลี่ยนค่าให้เป็น 0
กดปุ่ม [ENTER] เพื่อบันทึก
กดปุ่ม [ESC] เรื่อยๆ เพื่อออกจากการตั้งค่า
ดาวน์โหลดคู่มือ
Zepper X3190-A12Eวิธีเปลี่ยนรูปแบบการส่งข้อมูล และ Baudrate
กดปุ่ม [Func] ค้าง 5 วินาที จนแสดง 【P1 XX】
กดปุ่ม [*] เรื่อยๆ จนแสดง【P2 X】
กดปุ่ม [Tare] เรื่อยๆ จนแสดง【P2 1】
กดปุ่ม [*] เรื่อยๆ จนแสดง【P4 X】
กดปุ่ม [Tare] เรื่อยๆ จนแสดง【P4 2】
กดปุ่ม [Func] เพื่อบันทึกและกลับเข้าสู่หน้าชั่งปกติ
ดาวน์โหลดคู่มือ
Ohaus Defender 2200วิธีเปลี่ยนรูปแบบการส่งข้อมูล และ Baudrate
กดปุ่ม [MENU] ค้าง จนแสดง 【MENU】
กดปุ่ม [No] เรื่อยๆ จนแสดง【Print】
กดปุ่ม [Yes] จะแสดง【rESEt】
กดปุ่ม [No] เรื่อยๆ จนแสดง【bAUd】
กดปุ่ม [No] เรื่อยๆ จนแสดง【9600】
กดปุ่ม [Yes] จะแสดง 【PAriTY】
กดปุ่ม [No] เรื่อยๆ จนแสดง【8 NONE】
กดปุ่ม [Yes] จะแสดง 【StOP】
กดปุ่ม [No] เรื่อยๆ จนแสดง【1】
กดปุ่ม [Yes] จะแสดง 【HANd】
กดปุ่ม [Exit] เพื่อบันทึกและกลับเข้าสู่หน้าชั่งปกติ
ดาวน์โหลดคู่มือ
Ohaus Defender 2000/3000วิธีเปลี่ยนรูปแบบการส่งข้อมูล และ Baudrate
กดปุ่ม [MENU] ค้าง จนแสดง 【MENU】
กดปุ่ม [No] เรื่อยๆ จนแสดง【Print】
กดปุ่ม [Yes] จะแสดง【rESEt】
กดปุ่ม [No] เรื่อยๆ จนแสดง【bAUd】กดปุ่ม [Yes]
กดปุ่ม [No] เรื่อยๆ จนแสดง【9600】
กดปุ่ม [Yes] จะแสดง 【PAriTY】กดปุ่ม [Yes]
กดปุ่ม [No] เรื่อยๆ จนแสดง【8 NONE】
กดปุ่ม [Yes] จะแสดง 【StOP】กดปุ่ม [Yes]
กดปุ่ม [No] เรื่อยๆ จนแสดง【1】
กดปุ่ม [Yes] จะแสดง 【HANd】
กดปุ่ม [NO] เรื่อยๆ จนแสดง 【Auto Print】กดปุ่ม [Yes]
กดปุ่ม [No] เรื่อยๆ จนแสดง【CONTINUOUS】กดปุ่ม [Yes]
กดปุ่ม [Exit] เพื่อบันทึกและกลับเข้าสู่หน้าชั่งปกติ
ดาวน์โหลดคู่มือ
Ohaus Defender 3000วิธีเปลี่ยนรูปแบบการส่งข้อมูล และ Baudrate
กดปุ่ม [MENU] ค้าง จนแสดง 【MENU】
กดปุ่ม [No] เรื่อยๆ จนแสดง【Print】
กดปุ่ม [Yes] จะแสดง【rESEt】
กดปุ่ม [No] เรื่อยๆ จนแสดง【bAUd】กดปุ่ม [Yes]
กดปุ่ม [No] เรื่อยๆ จนแสดง【9600】
กดปุ่ม [Yes] จะแสดง 【PAriTY】กดปุ่ม [Yes]
กดปุ่ม [No] เรื่อยๆ จนแสดง【8 NONE】
กดปุ่ม [Yes] จะแสดง 【StOP】กดปุ่ม [Yes]
กดปุ่ม [No] เรื่อยๆ จนแสดง【1】
กดปุ่ม [Yes] จะแสดง 【HANd】
กดปุ่ม [NO] เรื่อยๆ จนแสดง 【Auto Print】กดปุ่ม [Yes]
กดปุ่ม [No] เรื่อยๆ จนแสดง【CONTINUOUS】กดปุ่ม [Yes]
กดปุ่ม [Exit] เพื่อบันทึกและกลับเข้าสู่หน้าชั่งปกติ
ดาวน์โหลดคู่มือ
Digi DS-470ดาวน์โหลดคู่มือ
Digi DI-166SSดาวน์โหลดคู่มือ
CAS CI-100Aดาวน์โหลดคู่มือ
Jadever JWI-700Cดาวน์โหลดคู่มือ
Metler Toledo IND246ดาวน์โหลดคู่มือ
T Scale BW/BWS/VW/CW Seriesดาวน์โหลดคู่มือ
GRAM K2ดาวน์โหลดคู่มือ
XK3190 – T7Eวิธีเปลี่ยน Baudrate
ในโหมดการชั่งน้ําหนักปกติ กดปุ่ม [FUNCTION] กับ [CLEAR] พร้อมกันจะแสดง 【P ***】
กดปุ่ม [ZERO] เพื่อใ่ส่รหัสเลข 111
กดปุ่ม [HOLD] เรื่อยๆ จนขึ้น 【bt ***】
กดปุ่ม [ZERO] เพื่อใ่ส่เลข 4
กดปุ่ม [HOLD] เรื่อยๆ จนกลับมาหน้าชั่งปกติ
ดาวน์โหลดคู่มือ
YH – T7+Eวิธีเปลี่ยนรูปแบบการส่งข้อมูล และ Baudrate
ในโหมดการชั่งน้ําหนักปกติ กดปุ่ม [Function] ค้างจนแสดง【P1 XX】
กดปุ่ม [*] เรื่อยๆ จนแสดง 【P3 X】
กดปุ่ม [tare] เรื่อยๆ จนแสดง 【P3 4】
กดปุ่ม [*] เรื่อยๆ จนแสดง 【P5 X】
กดปุ่ม [tare] เรื่อยๆ จนแสดง 【P5 2】
กดปุ่ม [*] เรื่อยๆ จนกลับเข้าสู่โหมดชั่งน้ำหนัก
ดาวน์โหลดคู่มือ
XK315A1วิธีเปลี่ยนรูปแบบการส่งข้อมูล และ Baudrate
ในขณะปิดเครื่อง กดปุ่ม[→0←] พร้อมกับ [ ON ] แล้วกดเปิดเครื่อง จะแสดง【UE2.6】
กดปุ่ม [*] เรื่อยๆ จนแสดง【Adr 00】
กดปุ่ม [↑] เรื่อยๆ จนแสดง【Adr 99】
กดปุ่ม [*] เรื่อยๆ จนแสดง【b XXXX】
กดปุ่ม [↑] เรื่อยๆ จนแสดง【b 9600】
กดปุ่ม [*] เรื่อยๆ จนกลับเข้าสู่หน้าชั่งปกติ
ดาวน์โหลดคู่มือ
WI-Pดาวน์โหลดคู่มือ
IDS701ดาวน์โหลดคู่มือ
HL318L , Triton GT07วิธีเปลี่ยนรูปแบบการส่งข้อมูล และ Baudrate
กดปุ่ม [HOLD] ค้างในหน้าชั่งปกติจนขึ้น【F1】
กดปุ่ม [Zero] เรื่อยๆ จนแสดง【F4】
กดปุ่ม [Print] จะแสดง【F4.1】
กดปุ่ม [Print] อีกครั้งจะแสดง【F4.1.1】
กดปุ่ม [Print] จะแสดงตัวเลขใดๆ
ให้กดปุ่ม [Gross] จนกลายเป็นเลข 2
กดปุ่ม [Print] เพื่อบันทึก
กดปุ่ม [Gross] จะแสดง【F4.1.2】
กดปุ่ม [Print] จะแสดงตัวหนังสือใดๆ
ให้กดปุ่ม [Gross] จนกลายเป็นเลข 8_N_1
กดปุ่ม [Print] เพื่อบันทึก
กดปุ่ม [Gross] อีกครั้งจะแสดง【F4.1.3】
กดปุ่ม [Print] จะแสดงตัวเลขใดๆ
ให้กดปุ่ม [Gross] จนกลายเป็นเลข 9600
กดปุ่ม [Print] เพื่อบันทึก
กดปุ่ม [HOLD] จนกลับมาหน้าชั่งปกติ
ดาวน์โหลดคู่มือ
Tiger Ti02-P /SKW-Pวิธีเปลี่ยนรูปแบบการส่งข้อมูล และ Baudrate
กดปุ่มเปิดเครื่อง พร้อมกับปุ่ม [Tare]
กดปุ่ม [2] ไปเรื่อยๆ จนแสดง 【rS232】
กดปุ่ม [Tare]
กดปุ่ม [2] ไปเรื่อยๆ จนแสดง 【LO】
กดปุ่ม [Tare] จะแสดง 【Port 1】*
* ตรวจเช็คว่าปล่อยข้อมูลที่ port ไหน อาจซ้ำกับเครื่องพิมพ์
กดปุ่ม [Tare]
กดปุ่ม [2] ไปเรื่อยๆ จนแสดง 【9600】
กดปุ่ม [Tare]
กดปุ่ม [2] ไปเรื่อยๆ จนแสดง 【Protocol 1】
กดปุ่ม [Tare]
กดปุ่ม [2] ไปเรื่อยๆ จนแสดง 【int 0.5】
กดปุ่ม [Tare]
กดปิดเครื่องและเปิดใหม่
ดาวน์โหลดคู่มือ
S.K.R JL 168ดาวน์โหลดคู่มือ

Powered by BetterDocs

Go to Top