ขอขอบคุณ

รางวัลลูกโลกสีเขียว

มูลนิธิลูกโลกสีเขียว : เพจ ‘ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป’

100 คนไทยหัวใจนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ : คุณเปรม พฤกษ์ทยานนท์ Green2Get

100 คนไทยหัวใจนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Finalist : Thailand Influencer Award

Tellscore : เพจ ‘ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป’

สื่อมวลชนภัยพิบัติ ดีเด่น

Thai PBS : เพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป

สื่อมวลชนภัยพิบัติดีเด่น

Thai PBS : เพจ ‘ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป’

Finalist : Greenhouse Accelerator APAC Sustainability Edition

PepsiCo : Green2Get