ประกาศความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัว และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) ใช้อธิบายว่า บริษัท กรีนทูเก็ต จำกัด (รวมเรียกว่า “แอปฮีโร่รีไซเคิล” หรือ “เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันฮีโร่รีไซเคิลและเว็บไซต์ของกรีนทูเก็ต (เรียกว่า “แอปฯ” หรือ “เว็บไซต์” ตามลำดับ) ผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ (feature) และบริการใด ๆ ซึ่งดำเนินการโดยกรีนทูเก็ต (รวมเรียกว่า “บริการ”)  

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับผู้ใช้งาน ได้แก่ ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล รถรับซื้อขยะรีไซเคิล จุดรับบริจาคขยะรีไซเคิล จุดรับบริจาคทางรีไซเคิลทางพัสดุ และโรงงานรีไซเคิล (รวมเรียกว่า “ท่าน” หรือ “ฮีโร่”)

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านได้หรือที่ระบุตัวตนของท่านได้จากข้อมูลนั้น ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ความสนใจส่วนบุคคล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ภาพถ่ายของท่าน หมายเลขประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้แก่ท่าน ข้อมูลชีวภาพ (biometric) เชื้อชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลยานพาหนะและประกันภัย ข้อมูลการจ้างงาน และ ข้อมูลทางการเงิน

เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้โดยอาศัยฐานความยินยอมของท่าน หรือฐานตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เช่น:

 • มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • มีความจำเป็นต่อการทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน และ/หรือ 
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

I. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวิธีการที่จะกล่าวดังต่อไปนี้:

ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้เรามา เช่นในกรณีที่ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • กรอกรายละเอียดหน้าประวัติผู้ใช้งาน หรือใบสมัคร (เช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และ ข้อมูลประจำตัวของท่าน เท่าที่จำเป็น) 
 • ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินคุณสมบัติของท่านในการให้บริการในฐานะผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลรีไซเคิล (เช่น บัตรประชาชน ใบประกอบวิชาชีพ ใบจดทะเบียนร้านรับซื้อของเก่า หรือโรงงานรีไซเคิล) 
 • ติดต่อกับหน้าสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ของเรา (เช่น บัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ รูปโปรไฟล์ และ ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วอื่นๆ)
 • เข้าร่วมการประกวดหรือกิจกรรมที่จัดโดยเรา (เช่น รูปภาพ เสียง หรือ วิดีโอตามที่ท่านส่ง ซึ่งอาจจะรวมถึงรูปภาพของท่านเอง)
 • ยืนยันตัวตนของท่านผ่านสื่อต่างๆ (เช่น การลงชื่อเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ การส่งรูปถ่ายตัวเองของท่าน หรือ ข้อมูลบัตรชำระเงินซึ่งได้รับการยืนยันโดยบุคคลอื่น)
 • กรอกข้อมูลประชากรศาสตร์ในแบบสำรวจของเรา (เช่น อายุ เพศ และข้อมูลอื่นที่ท่านสมัครใจให้ เช่น สถานภาพสมรส อาชีพ และข้อมูลรายได้) 

เมื่อใช้บริการของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวมผ่านการทำงานตามปกติของแอปฯ เว็บไซต์ และบริการของเรา ตัวอย่างเช่น

 • ข้อมูลตำแหน่งร้านหรือจุดรับของท่าน 
 • ข้อมูลราคาของท่าน
 • ผลตอบรับ การประเมิน และความคิดเห็น
 • ข้อมูลการติดต่อระหว่างท่านกับแอปฯ เว็บไซต์ หรือบริการของเรา (เช่น การใช้ฟีเจอร์ (feature) หรือการรับชมเนื้อหา)
 • ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น รุ่นของอุปกรณ์ และหมายเลขประจำเครื่อง ไอพีแอดเดรส (IP addresses) ชื่อไฟล์ ชื่อและเวอร์ชันของแอปฯ ตำแหน่ง GPS หมายเลข IMEI และการระบุโฆษณา หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุถึงการแก้ไข ตัวเครื่องหรือแอปฯ (modification)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ผ่านการใช้ฟีเจอร์ (features) สื่อสารบนแอปฯของเรา และ

จากแหล่งอื่น

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลประจำตัวของท่านเท่าที่จำเป็นจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึ่งแหล่งข้อมูลอื่นรวมถึง

 • โปรแกรมแนะนำ (referral)
 • แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยแก่สาธารณะ หรือแหล่งข้อมูลของทางราชการ
 • เมื่อท่านสนทนาในแอปฯ ของเรา และผู้ให้บริการทางการตลาด หรือพันธมิตรคู่ค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนหรือมีลักษณะอ่อนไหว

ข้อมูลที่เราเก็บรวมรวมบางประเภทอาจเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนหรือที่มีลักษณะอ่อนไหว ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ เชื้อชาติ ข้อมูลหมายเลขประจำตัวประชาชน ความเชื่อทางศาสนา ข้อมูลประวัติของท่าน (เช่น ประวัติอาชญากรรม เท่าที่กฎหมายอนุญาต) เราเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน และ/หรือ เมื่อมีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องให้เอกสารหรือข้อมูลใด ๆ แก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนหรือมีลักษณะอ่อนไหวดังกล่าว (ซึ่งอาจไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์นั้นๆ) ท่านตกลงที่จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนหรือมีลักษณะอ่อนไหวดังกล่าวก่อนให้เอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวกับเรา

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา

ในบางกรณี ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน) แก่เรา ตัวอย่างเช่น ท่านอาจระบุพวกเขาเป็นบุคคลสำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อท่านสนทนาในแอปฯ ของเรา หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ฮีโร่รีไซเคิลตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

ท่านในฐานะบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์แก่ฮีโร่รีไซเคิล ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ถูกเปิดเผยแก่ฮีโร่รีไซเคิล ให้ถือว่าท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้น และยอมรับและตกลงที่จะผูกพันต่อประกาศความเป็นส่วนตัวนี้และรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์มา ณ ที่นี้

II. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ด้านล่าง (“วัตถุประสงค์”) นอกจากนี้ หากท่านใช้บริการของเราในหลากหลายรูปแบบ (เช่น หากท่านใช้บริการของเราหลายบริการ) เราอาจเก็บรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

การให้บริการและฟีเจอร์ส

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกนำไปใช้เพื่อให้บริการ ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาแอปฯ เว็บไซต์และบริการของเรา รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ:

 • ให้บริการแก่ท่านผ่านบริการต่างๆของเรา
 • สร้าง จัดการ และทำให้บัญชีของท่านเป็นปัจจุบัน
 • ประมวลผล จัดการ หรือตรวจสอบสิทธิของท่านสำหรับ หรือ เพื่อสมัครบริการ โปรโมชัน รางวัล และการสมัครรับข้อมูลกับเรา
 • ตรวจสอบประวัติข้อมูล การตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • ยืนยันตัวบุคคลของท่าน และยืนยันอายุของท่าน (หากจำเป็น)
 • พัฒนาประสบการณ์บนแอปฯของท่าน (เช่น เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมแก่ท่าน ระบุความต้องการของท่าน หรือพัฒนาปรับปรุงให้เข้ากับประสบการณ์ของท่านจากการใช้บริการของเรา )
 • ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานของท่านราบรื่นมากขึ้น เช่น การกรอกข้อมูลลงทะเบียนอัตโนมัติ (เช่น ชื่อ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน) จากบริการหนึ่งไปสู่อีกบริการหนึ่ง หรือ เมื่อท่านเข้าร่วมการสำรวจ (survey) ของเรา
 • การบริหารจัดการภายในที่จำเป็นในการให้บริการของเรา เช่น แก้ปัญหาการใช้งาน (bugs) ในซอฟต์แวร์ และปัญหาด้านการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบและวิจัย การติดตามและวิเคราะห์แนวทางใช้งานและกิจกรรม
 • คุ้มครองความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ
 • เปิดการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานของเรา
 • เชิญชวนท่านให้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจและการค้นคว้าของเรา
 • ความปลอดภัยและความมั่นคง

เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของบริการของเราและผู้ใช้บริการทุกคน ซึ่งรวมถึง:

 • การตรวจสอบผู้ใช้งานแอปพลิเชันกรีนทูเก็ตก่อนจะเปิดให้ผู้ใช้งานเหล่านี้ใช้บริการของเรา
 • การระบุตัวตนของท่านขณะที่ท่านลงชื่อเข้าใช้บริการของเรา
 • การใช้ข้อมูลอุปกรณ์ ที่ตั้ง ประวัติ การใช้งาน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และต่อสู้กับการฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัย
 • การกำกับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดและนโยบายของเรา

การสนับสนุนผู้ใช้บริการ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแก้ปัญหาหรือดำเนินการสนับสนุนผู้ใช้บริการ โดยเราอาจดำเนินการดังนี้

 • สืบสวนและจัดการปัญหาของผู้ใช้บริการต่างๆ
 • ติดตามและพัฒนา หรือตอบกลับด้านการสนับสนุนผู้ใช้บริการ
 • ตอบคำถาม ความคิดเห็น และผลตอบรับ และ
 • แจ้งท่านเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาด้านการสนับสนุนผู้ใช้บริการ
 • ค้นคว้าและพัฒนา และความปลอดภัย

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เราเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความต้องการและความพอใจของท่าน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงความปลอดภัยและมั่นคงของบริการของเรา เพื่อพัฒนาฟีเจอร์ส (features) ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ 

วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อสอบสวนและยุติคำร้องหรือข้อพิพาท เพื่อตรวจจับ ป้องกันหรือดำเนินคดี หรือตามที่ได้รับอนุญาตหรือต้องกระทำตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ 

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเราต้อง ได้รับคำปรึกษา ได้รับคำแนะนำ ถูกคาดหวัง หรือถูกร้องขอให้กระทำเช่นนั้นโดยที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือโดยหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่น
 • บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นของเรา และ
 • คุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของเราในกรณีที่มีคำร้องหรือข้อพิพาท
 • การตลาดและส่งเสริมการขาย

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำเสนอการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความสนใจของท่าน (จากความสนใจหรือมีความเกี่ยวข้องกับโปรไฟล์) หรือผู้สนับสนุน และผลิตภัณฑ์ของสื่อโฆษณาหรือโปรโมชัน โดยเราอาจดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • ส่งข้อเสนอพิเศษจากบริการทั้งหมดของเราที่น่าสนใจหรือเกี่ยวข้องกับท่าน
 • ส่งข้อความเตือน จดหมายข่าว อัพเดท จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์ (mailers) สื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์พิเศษ คำอวยพรเนื่องในโอกาสพิเศษ และ
 • เพื่อแจ้ง เชิญชวน และจัดการให้ท่านให้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมที่เราจัดขึ้น
 • เราอาจสื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริมการขายผ่านวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม (รวมถึงทางข้อความ, แอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสาร (เช่น WhatsApp, Telegram, LINE, Viber, WeChat, Zalo)) การแจ้งเตือนในแอปฯ การโทรและการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email)

หากท่านประสงค์ที่จะบอกเลิกการรับการสื่อสารสำหรับการตลาด ให้ท่านกดที่ลิงก์ “ยกเลิกการรับการสื่อสารทางการตลาด (unsubscribe)” ซึ่งแสดงอยู่ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือข้อความที่เกี่ยวข้อง หรือท่านอาจบอกเลิกใช้บริการโดยการเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านในแอปฯ ของเรา โดยเราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า แม้ท่านจะเลือกปิดรับการสื่อสารสำหรับการตลาดหรือโปรโมชัน แต่เรายังสามารถส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราแก่ท่านได้ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม คะแนน รางวัล เป็นต้น)

การเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้บริการ

หากท่านเผยแพร่เนื้อหา (เช่น รีวิวหรือแสดงความคิดเห็น) บนแพลตฟอร์มของเรา เนื้อหาเหล่านั้นจะถูกเผยแพร่ต่อสื่อสาธารณะพร้อมกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น ชื่อโปรไฟล์ รูปภาพที่ถูกอัปโหลด) และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านรวบรวมไว้ในเนื้อหาของท่าน 

III. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหลายฝ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ II. (การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึงบุคคลอื่นดังต่อไปนี้

ผู้ใช้งานท่านอื่น

ตัวอย่างเช่น:

เราอาจให้ชื่อบัญชีของท่านกับผู้ใช้บริการในแอปพลิเคชันกรีนทูเก็ต และระหว่างฮีโร่กันเอง ตำแหน่งร้านรับซื้อ รถรับซื้อ และจุดรับที่ให้บริการของท่านแก่ผู้ใช้บริการฯ เพื่อให้บริการตามคำขอของท่าน

หากท่านเป็นร้านรับซื้อ รถรับซื้อ จุดรับบริจาค และจุดรับขยะรีไซเคิลทางพัสดุ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ใช้บริการในแอปพลิเคชันกรีนทูเก็ต โรงงานรีไซเคิลและผู้ใช้บริการที่ท่านเลือกรวมถึงชื่อและภาพถ่ายของท่าน รุ่นและยี่ห้อรถของท่าน ตำแหน่งสถานที่และคะแนนเฉลี่ยของท่าน

หากท่านใช้บริการการสื่อสาร (Chat) ในแอปฯ ของเรา เราอาจเปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์และชื่อที่ท่านลงทะเบียนกับกรีนทูเก็ตแก่บุคคลอื่นที่สื่อสารกับท่าน

กับผู้ให้บริการและพันธมิตรทางธุรกิจของกรีนทูเก็ต

เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันกรีนทูเก็ต ที่ปรึกษา พันธมิตรทางการตลาด บริษัทวิจัย และผู้ให้บริการหรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น รวมถึง

 • ผู้ให้บริการประมวลผลและอำนวยความสะดวกในการชำระเงิน
 • ผู้ให้บริการเร่งรัดหนี้สิน
 • เครดิตบูโร บริษัทข้อมูลเครดิตอื่น ๆ และหน่วยงานรายงานเครดิตอื่นๆ
 • ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ และบริการต่อต้านการฟอกเงิน
 • ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ (Cloud)
 • ผู้ให้บริการด้านสื่อโฆษณา การตลาด และผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์ม
 • ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล
 • พันธมิตรด้านการวิจัย รวมถึงที่ทำการสำรวจ หรือโครงการวิจัยร่วมกับกรีนทูเก็ต หรือในนามกรีนทูเก็ต 
 • พันธมิตรสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรม
 • ผู้ให้บริการด้านประกันและการเงิน
 • คนกลางที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริหารจัดการกองทุนเพื่อการลงทุน เช่น บริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ ผู้จัดการทรัพย์สิน และ ผู้รับฝากสินทรัพย์
 • ผู้ให้บริการการยืนยันตัวตน

ตัวอย่างเช่น

 • หากท่านขอรับบริการผ่านพันธมิตรของกรีนทูเก็ตหรือใช้โปรโมชันจากพันธมิตรของกรีนทูเก็ต กรีนทูเก็ตอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพันธมิตรของกรีนทูเก็ต

กับที่ปรึกษากฎหมายของเราและหน่วยงานราชการ

เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับที่ปรึกษากฎหมายของเรา เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานราชการ และบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย (ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น) หรือ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่อมีความจำเป็นในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่เป็นภัยแก่ชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคล หรือ
 • เมื่อมีความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ส่วนรวม (เช่น ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อการ การติดตามผู้สัมผัส และเพื่อปกป้องชุมชนของพวกเรา)

การโอนกิจการ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกที่มาจากการเข้าซื้อกิจการ การขาย การควบรวมกิจการ การร่วมทุน การรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง การจัดหาเงินทุน หรือธุรกรรมทางธุรกิจประเภทอื่นใด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะยังคงอยู่ภายใต้ข้อผูกพันของเราที่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวที่ท่านได้ทำข้อตกลงไว้ก่อนหน้านี้

IV. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาตราบเท่าที่ยังมีความจำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในประกาศนี้ เว้นแต่ กฎหมายบังคับหรืออนุญาตให้เราเก็บรักษาข้อมูลได้ในระยะเวลาที่นานกว่านั้น เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่จำเป็นสำหรับบริการหรือวัตถุประสงค์ของเราแล้ว หรือ เราไม่มีวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจใดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการลบ ทำลาย ทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ ป้องกันการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือเพื่อการรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

V. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนจากประเทศ รัฐ และเมือง (“ประเทศที่ท่านอาศัยอยู่”) ที่ท่านอาศัยอยู่ขณะที่ใช้บริการของเรา ไปยังประเทศ รัฐ และเมืองอื่น (“ประเทศอื่น”) 

เมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ไปยังประเทศอื่น เราจะปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงมีฐานทางกฎหมายอนุญาตให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคล และจัดให้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ อีกทั้ง  เราจะดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลในประเทศอื่นนั้นมีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลในมาตรฐานการคุ้มครองที่เทียบเท่ากับที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

ฐานทางกฎหมายของเราคือ ความยินยอม (เช่น เราอาจขอความยินยอมของท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากประเทศที่ท่านอยู่ไปยังประเทศอื่นขณะที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) หรือ การใช้มาตรการป้องกันอื่น ๆ ตามกฎหมาย

VI. คุกกี้ (Cookies) และการโฆษณาบนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก

กรีนทูเก็ต และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ค้าของกรีนทูเก็ตอาจใช้คุกกี้ (cookies) เว็บบีคอน (web beacon) ป้ายระบุ (tag) คำสั่ง (script)  วัตถุใช้ร่วมกันเฉพาะที่ (local shared objects) เช่น เอชทีเอ็มเอล 5 (HTML5) และ แฟลช (Flash)  (ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “แฟลชคุกกี้ (flash cookies)”) เครื่องมือระบุโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (advertising identifiers) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุกกี้”) โดยขึ้นอยู่กับการใช้งานบนเว็บไซต์และแอปฯของท่าน ทั้งนี้ คุกกี้อาจยังคงอยู่และถูกจัดเก็บเฉพาะระหว่างช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นบนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ส่วนบุคคลของท่าน

คุกกี้อาจมีตัวระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำ และอยู่ในที่อื่นๆ บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ในอีเมลที่เราส่งถึงท่าน และบนหน้าเว็บของเรา คุกกี้อาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อ:

 • จัดเตรียมฟังก์ชันพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการใช้เว็บไซต์ บริการ หรือแอปฯของเรา 
 • ตรวจสอบท่านหรือจดจำการตั้งค่าและการตั้งค่าผู้ใช้ของท่าน 
 • นำเสนอและประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา เช่น คำนวณจำนวนการดูหรือการคลิกผ่าน 
 • การวิเคราะห์การเข้าชมไซต์และแนวโน้มการเข้าชม; 
 • ให้บริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่ท่านบนแอปฯและเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นของบริษัทอื่น (ไม่ว่าโดยเราหรือโดยผู้โฆษณารายอื่น) และ
 • ปรับปรุงส่วนต่อประสานผู้ใช้และประสบการณ์โดยทำความเข้าใจพฤติกรรมออนไลน์และความสนใจของผู้ใช้ที่โต้ตอบกับเว็บไซต์ บริการ หรือแอปฯของเราโดยทั่วไป
 • กรีนทูเก็ตอาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้คุกกี้บนเว็บไซต์และแอปฯเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์เดียวกันกับที่กรีนทูเก็ตเก็บรวบรวมของกรีนทูเก็ตเอง บุคคลภายนอกอาจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมเองกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของท่านซึ่งบุคคลภายนอกได้มาจากแหล่งข้อมูลอื่น โดยเราไม่อาจเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้ที่ใช้โดยบุคคลภายนอกได้ในกรณีที่ไม่จำเป็น

การปิดการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา

ท่านมีสิทธิเลือกที่จะปิดใช้งาน บล็อก หรือระงับใช้งานคุกกี้ โดยกรีนทูเก็ตขอแจ้งให้ท่านทราบว่า หากท่านปฏิเสธหรือทำการลบคุกกี้บางส่วน อย่างไปก็ตามการปิดใช้งานคุ้กกี้ดังกล่าวย่อมมีผลต่อความพร้อมใช้งาน การทำงาน หรือการใช้เว็บไซต์ บริการ หรือแอปฯของเรา

ท่านสามารถปรับการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (internet browser) ของท่านเพื่อระงับ บล็อกหรือปิดใช้งานคุกกี้ และลบประวัติการเข้าชมของท่านหรือแคช (cache) จากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน โดยการตั้งค่าอาจอยู่ภายในส่วน “ประวัติ”, “ความพึงพอใจ”, “การตั้งค่า” หรือ “ความเป็นส่วนตัว” ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านอาจศึกษาตรงส่วนขอความช่วยเหลือบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การปิดการใช้งานสื่อโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์มอื่น  

เราอาจอำนวยความสะดวกในการแสดงโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น บนแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ ที่ท่านอาจเป็นผู้ใช้บริการ

ท่านสามารถระงับกรีนทูเก็ตในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการแสดงโฆษณาที่อาจเกี่ยวข้องหรือตรงกับความสนใจกับท่านได้โดยปรับเปลี่ยนการตั้งค่าผ่านแอปฯ ของกรีนทูเก็ต โดยขึ้นอยู่กับประเภทของโทรศัพท์และซอฟต์แวร์ปฏิบัติการที่ท่าน กำลังใช้งาน ท่านอาจเลือกให้ปิดการใช้งานตัวระบุสถานะบนมือถือ (เช่น ระบบระบุตัวตนสำหรับผู้ลงโฆษณาของ Apple (ระบบระบุตัวตนสำหรับผู้ลงโฆษณาของ Apple (IDFA) หรือ ระบบระบุตัวตนสำหรับผู้ลงโฆษณาของ Google (GAID)) และความสามารถในการติดตามผ่านแอปฯและเว็บไซต์ที่มีบริษัทอื่นเป็นเจ้าของ โดยทำการปรับการตั้งค่าที่มีอยู่ในอุปกรณ์มือถือของท่าน จากการรีเซ็ต ลบ จำกัด และ/หรือยับยั้งการใช้งานตัวระบุสถานะบนมือถือดังกล่าว

แม้ว่าเราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อแสดงสื่อโฆษณาที่อาจเกี่ยวข้องหรือตรงกับความสนใจกับท่านบนแพลตฟอร์มอื่น แต่ท่านอาจยังคงเห็นโฆษณาทั่วไปที่อาจเกี่ยวข้องกับท่าน  เนื่องจากเราทำงานร่วมกับผู้ผลิตโฆษณาหรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกให้แสดงโฆษณาต่อผู้ใช้บริการที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะที่ตรงกับความสนใจของแต่ละบุคคล ท่านสามารถจำกัดการดูโฆษณาเหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าบนแพลตฟอร์มนั้นๆ

VII. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการด้วยมาตรการตามกฎหมาย องค์กร และเทคนิค เพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครอง โดยประการนี้ให้หมายรวมถึงมาตรการป้องกันการสูญหาย หรือใช้ หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของเราภายใต้หลักความจำเป็นต้องรู้ข้อมูล กระบวนการใดๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะสามารถกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เนตมิใช่ช่องทางที่ปลอดภัยเสียทีเดียว แม้ว่าเราจะดำเนินการให้ดีที่สุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยซึ่งข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านช่องทางออนไลน์ใดๆ ได้ ดังนั้นการส่งผ่านข้อมูลยังคงเป็นความเสี่ยงของท่านต่อไป

VIII. สิทธิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ขอให้แก้ไข และ/หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
 • ขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี
 • เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอ้างความยินยอมของท่าน)
 • ขอรับหรือขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับองค์กรอื่นในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเรา และเราได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอ้างความยิมยอม หรือ เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา และ
 • ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านถูกละเมิดสิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายอันเป็นผลมาจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ผิดกฎหมาย
 • เมื่อท่านมีตัวเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราหรือไม่ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลนั้นกับเราได้ ถ้าเราได้ขอความยินยอมจากท่านเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และท่านได้เลือกที่จะถอนความยินยอมในภายหลัง เราจะเคารพการตัดสินใจของท่านและปฏิบัติตามหน้าที่ทางของกฎหมายของเรา 

อย่างไรก็ตาม การเลือกว่าจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา การเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือยกเลิกข้อตกลงในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ อาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ใน ข้อ II (การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) หรืออาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้แอปฯและบริการได้ 

เมื่อท่านเพิกถอนความยินยอมของท่าน เราจะยังสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เท่าที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนดหรืออนุญาต

เราจะตรวจสอบและยืนยันคำขอของท่านก่อน เราอาจจะขอให้ท่านแสดงข้อมูลหรือเอกสารยืนยันประกอบคำขอเพื่อเป็นการระบุตัวตนและ/หรือยืนยันว่าท่านมีอำนาจที่จะขอใช้สิทธิ 

เมื่อยืนยันได้แล้วว่าท่านมีอำนาจในการขอใช้สิทธิ เราจะดำเนินการปฏิบัติตามคำขอภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนด

IX. การเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

กรีนทูเก็ตมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขข้อกำหนดของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ โดยกรีนทูเก็ตจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางแอปฯ หรือช่องทางอื่นของเราตามความเหมาะสมอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันที่ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ เราจะลงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วบนเว็บไซต์ https://green2get.com.โดยเป็นหน้าที่ของท่านในการอ่านและทบทวนประกาศความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอ ทั้งนี้การที่ท่านใช้แอปฯ เว็บไซต์ หรือบริการ หรือติดต่อ หรือมีส่วนรวมกับกรีนทูเก็ตต่อไปภายหลังวันที่มีผลบังคับใช้ หรือภายหลังการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขดังกล่าวแล้ว

X. ช่องทางการติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้ โปรดส่งอีเมลหรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่:

บริษัท กรีนทูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

192 หมู่ 1 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

อีเมล : contact@green2get.comโทร : 098-993-9899