How to waste collection

  1. ผู้ใช้งานสามารถเก็บรวบรวมขยะของท่านที่ทำการแยกในแอปพลิเคชั่นได้โดยกด “รวบรวม” เพื่อเข้าถึงขยะที่ผู้ใช้งานเคยคัดแยกไว้ โดยขยะที่ผู้ใช้งานได้แยกไว้จะอยู่ในส่วนของ “สินค้ารอคัดแยก”
  • หลังจากกด “สินค้ารอคัดแยก” ระบบจะนำท่านมายัง “สินค้าที่เก็บไว้” ท่านจะพบกับสินค้าที่ท่านได้รวบรวมไว้
  • ท่านสามารถเลือกคัดแยกขยะได้ตามที่ท่านต้องการ โดยขยะที่แสดงในหน้าของท่านจะเป็นสินค้าที่มาจากการรวบรวมของท่านเอง

2. หากผู้ใช้งานต้องการเข้าถึงวัสดุที่แยกแล้วเพื่อเก็บรวบรวม และนับจำนวนเพื่อเตรียมส่งต่อให้กับร้านค้าที่รับซื้อ ให้ผู้ใช้งานกด “รวบรวม” และเลือก “วัสดุที่คัดแยกแล้ว”

  • จากนั้นผู้ใช้งานจะพบกับวัสดุที่ท่านได้แยกไว้ โดยระบุจำนวนชิ้น และน้ำหนักของแต่วัสดุ จากนั้นให้ท่านกดช่องสี่เหลี่ยมทางด้านขวาเพื่อเลือกวัสดุที่จะนำไปเก็บรวบรวมเพื่อเตรียมส่งต่อ ต่อไป
  • ท่านสามารถเพิ่มวัสดุที่ต้องการเก็บรวบรวมเพื่อส่งต่อได้ โดยกดเพิ่มวัสดุทางด้านล่าง

Powered by BetterDocs

Go to Top