How to add-remove partners

ลูกค้า และ คู่ค้า คือใคร?

 • ลูกค้า คือ ฮีโร่ที่นำขยะรีไซเคิลมาขายให้ท่าน ซึ่งสามารถเห็นราคารับซื้อของท่าน และท่านสามารถดูเอกสารยืนยันตัวตนจากลูกค้าได้
 • คู่ค้า คือ ฮีโร่ที่รับซื้อของจากท่าน ซึ่งสามารถเห็นเอกสารยืนยันตัวตนของท่าน และสามารถขอติดตามฮีโร่ที่เป็นคู่ค้ากันเพื่อดูราคารับซื้อได้

หากท่านต้องการเพิ่มคู่ค้าให้กับตนเอง หรือทำการลบคู่ค้าที่มีอยู่ มีวิธีดังนี้

1. การเพิ่มลูกค้า ท่านต้องเริ่มจากการสร้างเอกสารความต้องการของตนเองในการรับลูกค้า โดยมีวิธีการสร้างเอกสาร ดังนี้

 • เมื่อท่านเข้าแอปพลิเคชัน ให้กดไปที่ “หน้าแรก” บริเวณด้านล่างมุมซ้าย หลังจากนั้นให้ท่านกด “คู่ค้า/ลูกค้า” ที่แถบด้านบน จากนั้นระบบจะนำท่านไปที่หน้า “ผู้ติดตาม”โดยท่านสามารถเลือกได้ว่าต้องการ “ลูกค้า” หรือ “คู่ค้า” 
 • ให้ท่านกดที่ “ลูกค้า” และกดไปที่ตั้งค่า เป็นสัญลักษณ์รูป “ฟันเฟือง” เพื่อตั้งค่าเอกสารที่ท่านต้องการจะให้ยื่นขอเพื่อเป็นลูกค้า
 • หลังจากนั้นระบบจะนำท่านมาที่หน้า “เอกสารลูกค้าที่คุณต้องการ” ท่านสามารถเลือกชนิดของเอกสารใดๆที่ท่านต้องการ
 • เมื่อเลือกชนิดของเอกสารที่ท่านต้องการเสร็จแล้ว กด “บันทึก” โดยเบื้องต้นเอกสารจะถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของ Green2Get

จากนั้นเมื่อมีลูกค้าเข้ามาขอติดตามท่าน ข้อมูลจะแสดงขึ้นที่หน้า “ผู้ติดตาม” 

ท่านสามารถเลือกที่จะยอมรับ หรือ ปฏิเสธ ลูกค้าที่มาขอติดตามท่านได้

ท่านสามารถเพิ่มลูกค้าได้โดยการสแกน QR Code ได้ ตามวิธีการ ดังนี้

 • เมื่อท่านเปิดแอปพลิเคชัน ให้ท่านกด “หน้าแรก” บริเวณด้านล่างมุมซ้าย หลังจากนั้นให้ท่านกด “ QR ของฉัน” ที่แถบด้านบน จากนั้นระบบจะแสดง QR Code ของร้านท่าน ท่านสามารถนำ QR Code นี้ให้กับลูกค้าสแกน หรือพิมพ์ติดไว้ที่บริเวณหน้าร้านของท่านได้เลย

2.การเพิ่มคู่ค้า ท่านสามารถทำได้ 2 วิธีคือ การค้นหาจากในระบบ และการสแกน QR Code โดยท่านจะต้องยืนยันตัวตนในระบบตามที่คู่ค้าของท่านต้องการ

 • เมื่อท่านเข้าแอปพลิเคชัน ให้กดไปที่ “หน้าแรก” บริเวณด้านล่างมุมซ้าย หลังจากนั้นให้ท่านกด “คู่ค้า/ลูกค้า” ที่แถบด้านบน จากนั้นระบบจะนำท่านไปที่หน้า “ผู้ติดตาม”โดยท่านสามารถเลือกได้ว่าต้องการ “ลูกค้า” หรือ “คู่ค้า” 
 • ให้ท่านเลือก “คู่ค้า” แล้วกดค้นหาที่แถบขวาบนเป็นสัญลักษณ์รูป “แว่นขยาย”
 • ในหน้าค้นหาคู้ค้า ท่านสามารถเลือกประเภทของฮีโร่ และยะระห่างที่ท่านต้องการได้ หากท่านทราบชื่อร้านที่ท่านต้องการเป็นคู่ค้า สามารถกรอกในช่อง “ค้นหาชื่อ” จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” ด้านล่าง
 • เมื่อท่านเจอฮีโร่ที่ต้องการเป็นคู่ค้าแล้ว ท่านจะต้องกด “ขอเป็นลูกค้า” ในการจับคู่กับคู่ค้าแต่ละครั้ง และกด “ยืนยันการขอเป็นลูกค้า” ในกรณีที่ท่านได้มีการยืนยันตัวตนในระบบแล้ว 
 • หากท่านยังไม่ได้ส่งเอกสาร หรือส่งเอกสารไม่ครบ ระบบจะแสดงเอกสารที่ท่านขาด เพื่อให้ท่านได้ทำการส่งเอกสารเพิ่ม

 • หรือท่านสามารถสแกน Qr Code โดยกดสัญลักษณ์รูป Qr Code ด้านข้างช่อง “ค้นหาชื่อ” ได้เลย 

หลังจากส่งคำขอเป็นคู่ค้าสำเร็จ สถานะจะขึ้น “ส่งคำขอแล้ว” สถานะการขอเป็นคู่ค้าจะเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อคู่ค้าของท่านรับท่านเป็นลูกค้าด้วยเช่นกัน และสถานะจะเปลี่ยนเป็น “ติดตามแล้ว”

3. วิธีการลบลูกค้า/คู่ค้าที่ไม่ต้องการจับคู่แล้ว 

 • ให้ท่านไปที่หน้า “ผู้ติดตาม” เลือกลูกค้า/คู่ค้าที่ท่านต้องการลบออก หลังจากนั้นให้กดปุ่มกากบาท [x] ท้ายชื่อ และยืนยันการลบ เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

Powered by BetterDocs

Go to Top